Skip to content Skip to footer

REGULAMIN

DANE KONTAKTOWE

TREND EVENTS Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 85 / 21, 02-001 Warszawa. NIP:7011162342 e-mail: info@erochainexpo.com

INFORMACJE:

Niniejsze zasady i regulacje obowiązują wszystkich uczestników Targów Erochain Expo, zarejestrujących się na Targi celem otrzymania biletu lub nawiązujących relacje biznesowe ze spółką Trend Events Sp. Z o.o .
Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia na subskrypcję lub dokonaniem rejestracji na naszej stronie internetowej lub zakupu bezpośredniego przed eventem, serdecznie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z niniejszymi przepisami.

Erochain Expo to znak towarowy należący do firmy TREND EVENTS Sp. z o.o., zorganizowanej i istniejącej na podstawie prawa Republiki Polskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 85 / 21, 02-001 Warszawa, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001054904, REGON: 526242629, NIP: 7011162342.

Niniejsze warunki mogą być zmieniane bez konieczności powiadamiania.
Korzystanie ze strony internetowej, udział w wydarzeniu lub subskrypcja publikacji oznacza, że akceptujesz te zmiany.

REJESTRACJA

Rejestrując swoje imię i adres e-mail na stronie internetowej, zgadzasz się na otrzymywanie komunikatów e-mail od TREND EVENTS Sp. Z o.o. w celu informowania Cię o produktach i usługach związanych. Jeśli wyraźnie nie chcesz otrzymywać tych informacji, napisz do Dyrektora Dystrybucji pod adres TREND EVENTS Sp. Z o.o. pod wskazany powyżej adres. Możesz także wysłać e-mail na adres info@erochainexpo.com.

Powiadomienia Zgadzasz się na powiadamianie nas o wszelkich zmianach w Twoich osobistych okolicznościach dotyczących informacji lub reprezentacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz na dostarczanie nam wszelkich zmian w tych informacjach, o ile będziemy tego rozsądnie wymagać.

WŁASNOŚĆ I PRAWO AUTORSKIE

Prawo autorskie do strony internetowej, wydarzeń i publikacji (o ile nie jest to wskazane inaczej), jej zawartość, w tym wszelkie informacje, grafikę, kod, tekst i projekt są własnością TREND EVENTS Sp. z o.o. i nie mogą być reprodukowane ani rozpowszechniane bez zgody.

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w targach o nazwie Erochain Expo („Wydarzenie”) organizowanym przez TREND EVENTS Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 85 / 21, 02-001 Warszawa. NIP:7011162342 (“Organizator”).
2. Obowiązkiem Organizatora jest przeprowadzenie Wydarzenia w sposób planowy i niezakłócony oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zakupienie biletu, wzięcie udziału w Wydarzeniu i wstęp na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie, jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania jego postanowień.

II. Udział w Wydarzeniu

1. Uczestnikami Wydarzenia (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które posiadają bilet na Wydarzenie bądź otrzymały od Organizatora stosowne zaproszenie i zaakceptowały niniejszy Regulamin.
2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie tj. powyżej 18 roku życia, legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości.
3. Wejście na Wydarzenie powinno nastąpić najpóźniej do godziny rozpoczęcia organizowanego Wydarzenia wskazanej na bilecie. Po tej godzinie Uczestnik nie ma gwarancji wstępu na Wydarzenie.
4. Uczestnik akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie narządu słuchu oraz na działanie efektów świetlnych mogących powodować dyskomfort.
5. Każdy Uczestnik wydarzenia musi posiadać ważny bilet wstępu i ważny dokument ze zdjęciem w celu umożliwienia Organizatorowi weryfikacji wieku uczestnika.
6. W przypadku biletów imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na bilecie imiennym z danymi dysponenta tego biletu. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na bilecie różnią się od danych dysponenta biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Wydarzeniu, na które został zakupiony bilet.
7. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie materiałów na których widoczny będzie wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu bez ich zgody. Osoby naruszające te zasady będą natychmiast usunięte z imprezy i mogą być narażone na konsekwencje prawne.
8. Kategorycznie zabrania się prezentowania treści pornograficznych na terenie Expo XII oraz zewnętrznych strefach przynależnych do Expo XXI . Wystawcy oraz uczestnicy nie mogą prezentować treści pornograficznych, w tym dopuszczać się czynności seksualnych takich jak stosunek seksualny lub masturbacja.
9. Uczestnikom wydarzenia zabrania się eksponowania intymnych części ciała, w tym penisa i waginy. Wymagane jest odpowiednie zakrycie tych części ciała w trakcie trwania expo.
10. Uczestnik wyraża zgodę się na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów oraz zatwierdzone strony trzecie materiału filmowego będącego przedmiotem reklamowym promującym przyszłe wydarzenia organizowane przez organizatora.
11. Kolportaż jest zabroniony. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia lub usunięcia każdej osoby z wydarzenia lub miejsca, która nie przestrzega tej polityki lub która według ich oceny, prawdopodobnie złamie te zasady.

III. Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu, gdzie organizowane jestWydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Organizatora, a także zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób oraz mieniu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia.

3. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia:
a. Jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów mogących być uznane za niebezpieczne.
b. Materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych, pirotechnicznych.
c. Parasoli z ostrymi zakończeniami.
d. Wszelkich cieczy.
e. Zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników (posiadających certyfikat i aktualne szczepienia z obowiązkiem ich przedstawienia, na wezwanie, personelowi Organizatora) towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
f. Dużych toreb, plecaków oraz wszelkich przedmiotów o dużych gabarytach.

4. Organizator zabrania prowadzenia na terenie Wydarzeń działalności handlowej, informacyjnej, promocyjnej, reklamowej z zastrzeżeniem przypadków, kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę Organizatora.
5. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych Uczestników oraz Organizatora, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenia. Personel Organizatora uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Wydarzenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń personelu Organizatora.
7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach wchodzących w skład personelu Organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
8. Organizator zabrania wnoszenia na teren Wydarzenia alkoholu oraz innych środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
9. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Organizatora lub odpowiednie służby dbające o bezpieczeństwo i porządek.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu;
3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

IV. Odwołanie Wydarzenia lub inna zmiana w zakresie Wydarzenia
1. Organizator jest uprawniony do odwołania Wydarzenia z ważnej przyczyny, jaką stanowią w szczególności siła wyższa, kwestie bezpieczeństwa Uczestników, warunki atmosferyczne, choroba wykonawcy, czy inne istotne okoliczności uniemożliwiające odbycie Wydarzenia. Organizator o powyższym poinformuje Uczestników za pośrednictwem platformy Meeting15.
2. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany wykonawcy lub programu Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca Wydarzenia – nabywcy biletów na Wydarzenie przysługuje prawo zwrotu ceny biletu.
3. Nabywca biletu chcący otrzymać zwrot ceny biletu powinien zgłosić się do Organizatora – za pośrednictwem poczty elektronicznej info@erochainexpo.com w ciągu 5 dni od daty odwołania / zmiany w zakresie Wydarzenia, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia Organizator może zaproponować nabywcy udział w Wydarzeniu w zmienionym terminie lub w innym miejscu na podstawie uprzednio zakupionego biletu.

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zapytania dotyczące Wydarzeń oraz sprzedaży biletów można kierować do Organizatora na adres mailowy info@erochainexpo.com
3. Regulamin obowiązuje od dnia 11 listopada 2023 r.